Αίτημα του Συλλόγου Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Νομού Αρκαδίας για παράταση υποβολής των δηλώσεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/06/2015 / ΩΡΑ: 12:28 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Προς Υπουργείο Οικονομικών
Υπόψη Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη
email: nvalavani@gmail.com, nvalavani@parliament.gr ,τηλ:210 330 0357-358
fax: 210 32 32 524.

Κοινοποίηση:
Γ.Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Αικατερίνη Σαββαΐδου
Email: ggde@mofadm.gr, τηλ. 210 3375707, fax. 210 3375393

Θέμα: Παράταση υποβολής δηλώσεων

Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,
Οι Λογιστές – Φοροτεχνικοί καλούνται και εφέτος να υποβάλλουν εμπρόθεσμα και έγκυρα τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με καταληκτική ημερομηνία την 30η Ιουνίου 2015. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι δεν είναι αρκετός ο χρόνος καθώς ανέκαθεν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος απαιτούσαν ένα καθαρό διάστημα τεσσάρων μηνών για την υποβολή τους.

Βρισκόμαστε ήδη στις αρχές Ιουνίου και ενώ το σύστημα έχει επισήμως ανοίξει 2 εβδομάδες υπάρχουν ακόμα πολλά προβλήματα, τεχνικά και όχι μόνο, για την ομαλή υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Αν συνυπολογίσουμε τις πολλές αλλαγές που εφαρμόζονται για πρώτη φορά φέτος, τις ώρες που χρειάζονται οι συνάδελφοι για να επιμορφωθούν και τις επιπλέον εργατοώρες που απαιτούνται για τη σύνταξη και υποβολή δηλώσεων φορολογούμενων με αγροτικό εισόδημα, θεωρούμε δεδομένο ότι οποιαδήποτε καταληκτική ημερομηνία πριν την 30η Σεπτεμβρίου είναι εκτός πραγματικότητας.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Δ.ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ

Ο Γενικός Γραμματέας
ΕΠ. ΤΡΑΚΑΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.