Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20/10/2015 / ΩΡΑ: 12:28 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Το Γενικό Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» διενεργεί ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ» CPV: 55521200-0 για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης, του Ψυχιατρικού Τομέα και των δομών αυτού, σε ετήσια βάση από το ΠΠΥΥ 2014. Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή.
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 143.481,30 € μη συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ και σε 176.482,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 2% του προϋπολογισμού εκτός Φ.Π.Α.
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ: 23/10/2015.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 16/11/2015 και ώρα 07:00:00.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 25/11/2015 και ώρα 15:00:00.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 1/12/2015 και ώρα 10:30: 00.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ένα έτος.
Υπάρχει κατάσταση απαιτούμενου προσωπικού και τεχνικών προδιαγραφών στην διακήρυξη.
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
Η χρηματοδότηση είναι από τον τακτικό Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.
Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ: 23/10/2015.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/Α΄/29−5−2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/ Β΄/2677/21−10−2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 2713 601709, fax: 2710 234373, στο τμήμα Προμηθειών, Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, 22 100, Τρίπολη.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΟΝΗΣ