Ηλεκτρονικός διαγωνισμός Βυτιοφόρων Οχημάτων Μεταφοράς Υγρών Καυσίμων, οχημάτων μεταφοράς υλικών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/02/2016 / ΩΡΑ: 15:15 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΝΕΑ

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γ.Δ.Ο.Υ./Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών/Τμήμα 2Ο προκηρύσσει ηλεκτρονικό, τακτικό διαγωνισμό, ανοικτής διαδικασίας, διεθνούς συμμετοχής σε ευρώ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια Είδους:

(Α): Δύο (02) Βυτιοφόρων Οχημάτων Μεταφοράς Υγρών Καυσίμων,

(Β): Ενός (01) οχήματος μεταφοράς υλικών κλειστού τύπου Van μεικτού βάρους έως 3500kg

(Γ): Ενός (01) οχήματος μεταφοράς υλικών (Μεικτής Χρήσης) μεικτού βάρους 3500kg,
όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα ΣΤ΄ – Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθ. 01/2016 Διακήρυξης.

Για την περίληψη του διαγωνισμού πατήστε ΕΔΩ

Για την διακήρυξη του διαγωνισμού ΕΔΩ