Ηλεκτρονικός διαγωνισμός Βυτιοφόρων Οχημάτων Μεταφοράς Υγρών Καυσίμων, οχημάτων μεταφοράς υλικών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/02/2016 / ΩΡΑ: 15:15 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΝΕΑ

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Γ.Δ.Ο.Υ./Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών/Τμήμα 2Ο προκηρύσσει ηλεκτρονικό, τακτικό διαγωνισμό, ανοικτής διαδικασίας, διεθνούς συμμετοχής σε ευρώ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια Είδους:

(Α): Δύο (02) Βυτιοφόρων Οχημάτων Μεταφοράς Υγρών Καυσίμων,

(Β): Ενός (01) οχήματος μεταφοράς υλικών κλειστού τύπου Van μεικτού βάρους έως 3500kg

(Γ): Ενός (01) οχήματος μεταφοράς υλικών (Μεικτής Χρήσης) μεικτού βάρους 3500kg,
όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα ΣΤ΄ – Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθ. 01/2016 Διακήρυξης.

Για την περίληψη του διαγωνισμού πατήστε ΕΔΩ

Για την διακήρυξη του διαγωνισμού ΕΔΩ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.