">

Νέος γρήγορος οδηγός για τα εικονογράμματα κινδύνου σε καταναλωτικά προϊόντα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/07/2016 / ΩΡΑ: 19:30 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Τα προειδοποιητικά σημάδια για τα προϊόντα που περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες αλλάζουν.

Από την 1η Ιουνίου 2017 όλα τα προϊόντα που περιέχουν τις παλιές προειδοποιητικές πινακίδες πρέπει να αφαιρεθούν από τα καταστήματα.

Τα προϊόντα αυτά κυμαίνονται από καθημερινά προϊόντα καθαρισμού μέχρι χρώματα, επιχρίσματα και βιομηχανικά χημικά προϊόντα. Ο ECHA, ο Οργανισμός Χημικών Προϊόντων της ΕΕ έχει κυκλοφορήσει έναν οδηγό που εξηγεί τι σημαίνουν τα νέα προειδοποιητικά σημάδια, τι προφυλάξεις θα πρέπει να λάβουν οι καταναλωτές και ποια τα είδη των προϊόντων που έχουν εντοπιστεί συχνότερα.

Ο Οργανισμός Χημικών Προϊόντων της ΕΕ εξέδωσε έναν νέο και εύκολο στην κατανόηση οδηγό για προειδοποιητικά σημάδια για τα προϊόντα που περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες.

Ο οδηγός είναι διαθέσιμος σε 23 γλώσσες της ΕΕ.

Alt

Πηγή:ekpizo.gr

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.