Συνέχιση των αυξημένων ποσοστών συγχρηματοδότησης για Ελλάδα και Κύπρο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/10/2016 / ΩΡΑ: 20:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Η ολομέλεια του ΕΚ αναμένεται να υπερψηφίσει την Τρίτη τη νομοθετική πρόταση για τη συνέχιση της αυξημένης ευρωπαϊκής συνεισφοράς στη χρηματοδότηση έργων στην Ελλάδα μέχρι τις 30 Ιουνίου του ημερολογιακού έτους που ακολουθεί το έτος λήξης του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της χώρας, και την κάλυψη έως και του 85% του κόστους των έργων στην Κύπρο, μέχρι να ολοκληρωθεί η τρέχουσα προγραμματική περίοδος το 2020.

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Το άρθρο 24 του κανονισμού κοινών διατάξεων δίνει τη δυνατότητα στην Επιτροπή να αυξήσει τις πληρωμές στο πλαίσιο προγραμμάτων που εμπίπτουν στα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ)- τα λεγόμενα “top-ups” – για τις χώρες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Κατόπιν αιτήματος ενός κράτους μέλους, οι ενδιάμεσες πληρωμές μπορούν να αυξηθούν κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το ποσοστό συγχρηματοδότησης που εφαρμόζεται σε κάθε προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχής ή για κάθε μέτρηση για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). Το “top-up” δεν επιφέρει αλλαγές στις συνολικές χορηγήσεις μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την περίοδο 2014-2020.

Πηγή: taxheaven.gr