Αποστολή βεβαιώσεων για τα κέρδη του φορολογικού έτους 2015

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/10/2016 / ΩΡΑ: 17:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Όπως είναι γνωστό, με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1274/30.12.2015 ορίστηκε εκτός των άλλων ο τύπος και το περιεχόμενο της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, δικαιώματα και τόκους. Πρόκειται για μία νέα υποχρέωση που καθιερώθηκε για τα στοιχεία που αφορούν στο φορολογικό έτος 20151.

Η υποβολή αυτών των στοιχείων πραγματοποιείται με την αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου μέσω διαδικτύου (TAXISnet). Οι υπόχρεοι μπορούν για τη δημιουργία των κατάλληλων αρχείων να χρησιμοποιούν τις αντίστοιχες εφαρμογές του TAXISnet. Μέσα από τον δικτυακό χώρο της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr) επιλέγουμε αρχικά την εφαρμογή Βεβαιώσεις Αποδοχών (βλέπε κάτωθι εικόνα 1), έπειτα τη δήλωση Βεβαιώσεις εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα έτους 2015 (βλ. εικόνα 2) και τέλος ανεβάζουμε το σχετικό αρχείο.


(εικόνα 1)

(εικόνα 2)

Η καταληκτική ημερομηνία για την εμπρόθεσμη υποβολή των βεβαιώσεων αυτών βάσει της ανωτέρω εγκυκλίου ορίστηκε η 31η Δεκεμβρίου 20162.

Σύμφωνα με το παράρτημα 3 της ανωτέρω απόφασης, τα μερίσματα των δικαιούχων για τα κέρδη από προσωπικές εταιρείες με απλογραφικά βιβλία πρέπει να αναγραφούν στο συγκεκριμένο αρχείο με τον κωδικό αριθμό 2 και στο πεδίο του συντελεστή παρακράτησης φόρου θα αναγραφεί ο αριθμός 0, ενώ τα μερίσματα (προ φόρου) νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών με διπλογραφικά βιβλία (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε, Ο.Ε. με διπλογραφικά βιβλία, κ.λπ.) πρέπει να αναγραφούν στο συγκεκριμένο αρχείο με τον κωδικό αριθμό 1 και στο πεδίο του συντελεστή παρακράτησης φόρου θα αναγραφεί ο αριθμός 10. Ακολουθεί ο σχετικός πίνακας που αναγράφεται στο εν λόγω παράρτημα της ΠΟΛ.1274/30.12.2015.

  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΤΟΚΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Κωδικός Συντ/ής παρ/σης φόρου (%) Είδος Εισοδημάτων
1. 10 Μερίσματα (προ φόρου) Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών με διπλογραφικά βιβλία
2. 0 Καθαρά κέρδη Ν.Π. και Νομικών Οντοτήτων που τηρούν απλογραφικά βιβλία
3. 15 Τόκοι (προ φόρου) εκτός τόκων που αφορούν τραπεζικές καταθέσεις
4. 20 Δικαιώματα (προ φόρου) που εισπράττονται και δεν αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα

Σημείωση: Το ηλεκτρονικό αρχείο που αφορά τους τόκους τραπεζικών καταθέσεων αποστέλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1033/28.1.2014 απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. όπως ισχύει, οπότε δεν συνδέεται με την προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου 2016. Για τους τόκους αυτούς χορηγείται έντυπη βεβαίωση από τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα στους δικαιούχους των εισοδημάτων αυτών. Ομοίως το αρχείο μερισμάτων Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο αποστέλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ίδια απόφαση.

 ___________________________

1 Για τα προηγούμενα έτη δεν υφίστατο τέτοια υποχρέωση υποβολής αυτών των στοιχείων.

2 Επειδή ο χρόνος κυλά πολύ γρήγορα όσοι συνάδελφοι δεν έχουν υποβάλει τα σχετικά αρχεία είναι καλό να προγραμματίσουν την υποβολή τους προκειμένου να αποφύγουν τυχόν εκπρόθεσμες υποβολές.

Πηγή: taxheaven.gr