Αλλαγές στην υποβολή ΑΠΔ μετά το νέο Ασφαλιστικό

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/03/2017 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Πλησιάζοντας στο τέλος του μήνα και ταυτόχρονα και στη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των ΑΠΔ μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου, μετά τα τεχνικά προβλήματα που διαπιστώθηκαν και την προσωρινή αναστολή της υποβολής των ΑΠΔ, τα αιτήματα για παράταση της προθεσμίας πληθαίνουν.

Δεν θα σταθούμε στα σημαντικά προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διαδικασία μεταφοράς των στοιχείων των επί μέρους φορέων στον ΕΦΚΑ, καθώς έχουν επισημανθεί και αναλυθεί σε προηγούμενα άρθρα. Στόχος μας είναι να γίνει μια συνολική καταγραφή των αλλαγών που έφερε η ψήφιση του Ν.4387/2016 και επηρεάζουν τη διαδικασία υποβολής των ΑΠΔ.

Κατ’ αρχάς για την αποστολή ΑΠΔ που αφορούν ασφάλιση ελεύθερων επαγγελματιών, εργαζομένων με ΤΣΑΥ, με ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και νομικούς αναμένονται διευκρινιστικές εγκύκλιοι από τον ΕΦΚΑ με τα απαιτούμενα για την αποτύπωσή τους στην ΑΠΔ.

Γενικά

Σημειώνεται ότι για όλες τις κατηγορίες που θα αναλυθούν παρακάτω ισχύουν τα εξής:

Οι ήδη απογεγραμμένοι εργοδότες στο τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., θα συμπεριλάβουν τους απασχολούμενους στην Α.Π.Δ. που υποβάλλουν και για το υπόλοιπο απασχολούμενο προσωπικό.

Οι εργοδότες που θα απασχολήσουν προσωπικό πρώτη φορά και δεν έχουν απογραφεί ως εργοδότες του τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., θα πρέπει να απογραφούν στο Μητρώο Εργοδοτών – Εισφερόντων του Ε.Φ.Κ.Α. (τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) με τη συνήθη διαδικασία, στο αρμόδιο Υποκατάστημα τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας του εργοδότη για να του αποδοθεί Αριθμός Μητρώου Εργοδότη – Εισφερόντων.

Για την απεικόνιση των στοιχείων απασχολούμενων στις αναλυτικές εγγραφές της Α.Π.Δ., προϋπόθεση είναι η ύπαρξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)του απασχολούμενου με τα στοιχεία ταυτότητας (ΕΠΙΘΕΤΟ – ΟΝΟΜΑ – ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ -ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ – ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ – Α.Φ.Μ. κλπ.).

Για την αποστολή ΑΠΔ που περιλαμβάνει εργαζόμενους Χωρίς ΑΜΙΚΑ (Νέους Εργαζόμενους Ή Μέλη ΔΣ) η λύση που προτείνεται και εμφανίζεται στο site του ΙΚΑ στη λίστα των προσωποποιημένων μηνυμάτων κάθε εργοδότη, είναι ο χρήστης να συνδεθεί στο site του ΙΚΑ με τους κωδικούς της εταιρίας και να επιλέξει υποβολή ΑΠΔ με συμπλήρωση φόρμας. Στη συνέχεια επιλέγει τοστο πεδίοκαι στη φόρμα που ανοίγει επιλέγεισυμπληρώνει το αντίστοιχο πεδίο και επιλέγει

Με αυτό τον τρόπο εμφανίζεται στην πρώτη στήλη Α.Μ.Α. ο αριθμός μητρώου που πρέπει να καταχωρήσει έπειτα στην εφαρμογή στην καρτέλα του εργαζομένου στο πεδίο Α.Μ. ΙΚΑ.

Αμοιβές Μελών ΔΣ

Σύμφωνα και με την εγκύκλιο 4 του ΕΦΚΑ οι ασφαλιστικές εισφορές για την νέα κατηγορία υπαγόμενων προσώπων (αμοιβές Μελών Δ.Σ.) υπολογίζονται για τους κλάδους κύριας σύνταξης,ασθένειας σε είδος και χρήμα και επικουρική κάλυψη, όχι όμως για τους συνεισπραττόμενους κλάδους του Ο.Α.Ε.Δ. – Ο.Ε.Κ. – Ο.Ε.Ε. που σχετίζονται με την παροχή εξαρτημένης εργασίας. Οι δε ασφαλιστικές εισφορές κάθε φορά υπολογίζονται επί της όποιας μορφής αμοιβής λαμβάνουν λόγω ιδιότητος. Οι κατηγορίες ασφαλισμένων είναι οι εξής:

Α Παρέχοντες Εξαρτημένη Εργασία Διευθυντές, γενικοί διευθυντές, εντεταλμένοι, διευθύνοντες ή συμπράττοντες σύμβουλοι, διοικητές εταιριών ή συνεταιρισμών, οι οποίοι παρέχουν εξαρτημένη εργασία.
Β Αμοιβές Μελών Δ.Σ. Μέλη Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιριών, εφόσον λαμβάνουν αμοιβή.
Μέλη Δ.Σ. Αγροτικών Συνεταιρισμών, εφόσον λαμβάνουν αμοιβή.

Η απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των μελών Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιριών και Αγροτικών Συνεταιρισμών, που από 01/01/2017 εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., θα περιλαμβάνεται στις Α.Π.Δ..

Για την κατηγορία των «Διευθυντών, γενικών διευθυντών,εντεταλμένων, διευθυνόντων ή συμπραττόντων συμβούλων, διοικητών εταιριών ή συνεταιρισμών που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας» θα ακολουθείται η συνήθης διαδικασία για την απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων σύμφωνα με τον Κωδικό Δραστηριότητας της επιχείρησης και τον αντίστοιχο Κωδικού Ειδικότητας που αποδίδουν Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.): 101 το οποίο αντιστοιχεί σε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη των κλάδων σύνταξης, ασθένειας, επικουρικό και των συνεισπραττόμενων κλάδων Ο.Α.Ε.Δ. – Ο.Ε.Κ. – Ο.Ε.Ε..

Τα ποσοστά ασφάλισης που αφορούν τον Κ.Π.Κ.: 101 ισχύουν ως εξής:

Κ.Π.Κ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ
101 25,06% 16% 41,06%

Για την καταχώρηση της νέας κατηγορίας «Μέλη Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιριών και Αγροτικών Συνεταιρισμών για τις εφάπαξ αμοιβές που λαμβάνουν» θα χρησιμοποιούνται:

 • Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) «0620» με λεκτική περιγραφή «Μέλη Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιριών και Αγροτικών Συνεταιρισμών εφόσον λαμβάνουν αμοιβή»
 • Κωδικός Ειδικότητας «000401» με λεκτική περιγραφή «Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. και Αγροτικών Συνεταιρισμών, εφόσον λαμβάνουν αμοιβή»
 • Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «071» με λεκτική περιγραφή «Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. και Αγροτικών Συνεταιρισμών, εφόσον λαμβάνουν αμοιβή»
 • Ποσοστά ασφαλίστρων:
ΚΑΔ ΚΩΔ.ΕΙΔ. Κ.Π.Κ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ
0620 000401 071 21,38% 12,72% 34,10%

Ως Τύπος Αποδοχών θα χρησιμοποιείται ο Κωδικός Τύπου Αποδοχών:
94 – «εφάπαξ αμοιβές», ο οποίος δεν επιδέχεται καταχώρησης ημερών ασφάλισης.

Σε κάθε περίπτωση στον ανωτέρω τύπο αποδοχών θα δηλώνονται οι αποδοχές που προκύπτουν ως διαφορά μεταξύ ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών και τακτικών αποδοχών υπαλληλικής σχέσης.

Εάν η αμοιβή κατ΄ αποκοπή καταβάλλεται άπαξ κατ΄ έτος, αυτή διαιρείται δια 12, κατανέμεται σε έκαστο μήνα του έτους και καταβάλλονται οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές (εφόσον είναι ασφαλιστέες).

Εάν η αμοιβή καταβάλλεται τμηματικά ή υπό μορφή προκαταβολής (όποτε αυτή καταβάλλεται) θα υπολογίζονται και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές στο καταβαλλόμενο ποσό.

Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις οι αμοιβές θα δηλώνονται με την κανονική Α.Π.Δ. του μήνα καταβολής τους, ενώ το ποσό της τελικής εκκαθάρισης θα δηλώνεται με την μισθολογική περίοδο του μήνα Δεκεμβρίου και θα επανυπολογίζονται οι εισφορές για όλη την περίοδο που αφορούν.

Στις εν λόγω περιπτώσεις στις αναλυτικές εγγραφές στα πεδία 34 «Από Ημερομηνία Απασχόλησης» και 35 «Έως Ημερομηνία Απασχόλησης» θα πρέπει να δηλώνεται η αντίστοιχη μισθολογική περίοδος (μήνας, τρίμηνο, έτος, κ.λπ.) στην οποία αναλογούν οι ασφαλιστικές αποδοχές – εισφορές.

Στο πεδίο Ημέρες Ασφάλισης δεν θα γίνεται καταχώρηση, ενώ, ο υπολογισμός των ημερών ασφάλισης θα προκύπτει μετά από έλεγχο του αρμόδιου Υποκαταστήματος της έδρας του εργοδότη.

Ως ημέρες ασφάλισης θα λογίζονται οι πραγματικές ημέρες απασχόλησης – συμμετοχής στο Δ.Σ., όπως αυτές προκύπτουν από τα πρακτικά ή τα σχετικά παραστατικά που πρέπει να προσκομίζονται στο αρμόδιο για τον έλεγχο Υποκατάστημα. Διευκρινίζεται ότι αμοιβή ή έναντι αμοιβής και ημέρες ασφάλισης αναφέρονται στο μήνα απασχόλησης – συμμετοχής στο Δ.Σ..

Επιπλέον, σε περίπτωση που το ενλόγω πρόσωπο συνδέεται και με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ίδιο εργοδότη η καταχώρηση στην Α.Π.Δ. θα γίνεταιμε διαφορετικές εγγραφές σύμφωνα με τα ανωτέρω. Εάν το σύνολο των τακτικών τουαποδοχών εξαρτημένης εργασίας υπερβαίνουν το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχώντων 5.860,80 ευρώ, τότε δεν θα δηλώνονται οι αμοιβές λόγω της

Επισημαίνεται ότι τα πρόσωπα της Β΄ κατηγορίας (Αμοιβές Μελών Δ.Σ. λόγω ιδιότητας) δεν θα δηλώνονται στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (Πρόσληψη, Πίνακα Προσωπικού κ.λπ.) της Επιθεώρησης Εργασίας.

Μισθωτοί του τ. Ο.Γ.Α.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 5 του ΕΦΚΑ oι ασφαλισμένοι, οι οποίοι έως την έναρξη του Ν.4387/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α. ως μισθωτοί – ανειδίκευτοι εργάτες, μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών,από 1/1/2017, καταβάλλουν μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ως μισθωτοί.

Οι μισθωτοί- ανειδίκευτοι εργάτες του τ. Ο.Γ.Α. που εντάσσονται ως μισθωτοί στον Ε.Φ.Κ.Α. διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Μισθωτοί – Ανειδίκευτοι Εργάτες
 • Μετακλητοί Πολίτες Τρίτων Χωρών

Για την απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των απασχολούμενων στην Α.Π.Δ., εκτός των στοιχείων της ταυτότητας, θα πρέπει να καταχωρούνται στις αναλυτικές εγγραφές των απασχολούμενων:

 • Κωδικός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) «0600» με λεκτική περιγραφή: «Μισθωτοί Απασχολούμενοι Ο.Γ.Α.»
 • Κωδικός Ειδικότητας «000300» με λεκτική περιγραφή: «Μισθωτοί – Ανειδίκευτοι Εργάτεςασφαλισμένοι στον τ.Ο.Γ.Α. (όλες οι Κατηγορίες)», για την κατηγορία τωνμισθωτών ανειδίκευτων εργατών
 • Κωδικός Ειδικότητας «000302» με λεκτική περιγραφή: «Μετακλητοί Πολίτες Τρίτων Χωρών Ανειδίκευτοι Εργάτες Ασφαλισμένοι στον τ.Ο.Γ.Α. (όλες οι κατηγορίες)», για την καταχώρηση των απασχολούμενων μετακλητών πολιτών τρίτης χώρας
 • Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «050» με λεκτική περιγραφή: «Μισθωτοί Ασφαλισμένοι στον τ.ΟΓΑ με ισχύ από 1/1/2017», για την ασφαλιστική κάλυψη και για τον Κωδικό Ειδικότητας 000300
 • Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «060» με λεκτική περιγραφή: «Μισθωτοί Ασφαλισμένοι στον τ.ΟΓΑ με ισχύ από 1/1/2017 Μετακλητοί Πολίτες Τρίτων Χωρών», για την ασφαλιστική κάλυψη και για τον Κωδικό Ειδικότητας 000302
ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
ΚΑΔ ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚ. Κ.Π.Κ. ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ
0600 000300 050 22,06% 7,5% 29,56%
0600 000302 060 18,38% 4,22% 22,60%

Ως ημέρες ασφάλισης θα καταχωρούνται οι ημέρες που προκύπτουν από την απασχόληση, αναλόγως της σύμβασης.

Ως τύπο αποδοχών θα χρησιμοποιείται ανάλογα με το είδος των αποδοχών των απασχολούμενων ως ακολούθως:

01 Τακτικές Αποδοχές
14 Λοιπές Αποδοχές
09 Αναδρομικές Αποδοχές
11 Υπερωρίες
08 Αποδοχές Ασθενείας
03 Δώρο Χριστουγέννων
05 Επίδομα Αδείας
04 Δώρο Πάσχα
10 Bonus

Επισημαίνεται ότι, οι εν λόγω απασχολούμενοι θα πρέπει να δηλώνονται και στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (Πρόσληψη, Πίνακα Προσωπικού κτλ.) της Επιθεώρησης Εργασίας.

Μισθωτοί του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Με την εγκύκλιο 6 του ΕΦΚΑ η απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των μισθωτών του τ.Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. που από 01/01/2017 εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α. θα περιλαμβάνεται στις αναλυτικές εγγραφές της Α.Π.Δ.

Για την απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των απασχολούμενων στην Α.Π.Δ., εκτός των στοιχείων της ταυτότητας, θα πρέπει να καταχωρούνται στις αναλυτικές εγγραφές των απασχολούμενων:

 • Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) «0700» με λεκτική περιγραφή: «Μισθωτοί απασχολούμενοι τ. Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.»
 • Κωδικός Ειδικότητας «000450» με λεκτική περιγραφή: «Μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι, κ.λ.π.),εφόσον παρέχουν εξαρτημένη εργασία, οι υπομηχανικοί των Σχολών του Ν.Δ. 3971/59 που τελούσαν υπό την εποπτεία του Ε.Μ.Π. (Ν. 915/79) εφόσον μετά την ημερομηνία εγγραφής τους στο τ. Ε.Τ.Α.Α. -Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. έχουν καταστεί μισθωτοί, οι έμμισθοι υπομηχανικοί του Ν.1027/80 και Ν.1028/80 – ΠΑΛΑΙΟΙ/ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ»
 • Κωδικός Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «045» με τα ακόλουθα ποσοστά ασφαλίστρων:
ΚΑΔ ΚΩΔ. ΕΙΔ. Κ.Π.Κ. ΑΣΦ/ΝΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
0700 000450 045 20,00% 25,06% 45,06%

Σε περίπτωση απασχόλησης σε επιχειρήσεις και εργασίες της παρ.1 του άρθρου 2 του Β.Δ. 473/61 (περί υποχρέωσης καταβολής εισφοράς επαγγελματικού κινδύνου) θα χρησιμοποιείται:

 • Κωδικός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) «0700» με λεκτική περιγραφή: «Μισθωτοί απασχολούμενοι τ. Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.»
 • Κωδικός Ειδικότητας «000455» με λεκτική περιγραφή: «Μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι, κ.λ.π.)εφόσον παρέχουν εξαρτημένη εργασία, οι υπομηχανικοί των Σχολών του Ν.Δ. 3971/59 που τελούσαν υπό την εποπτεία του Ε.Μ.Π. (Ν. 915/79) εφόσον μετά την ημερομηνία εγγραφής τους στο τ. Ε.Τ.Α.Α. -Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. έχουν καταστεί μισθωτοί, οι έμμισθοι υπομηχανικοί του Ν. 1027/80 και Ν. 1028/80 – ΠΑΛΑΙΟΙ/ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ – με επαγγελματικό κίνδυνο»
 • Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) «046» με επιβάρυνση 1% στο ασφάλιστρο του εργοδότη για την κάλυψη του επαγγελματικού κινδύνου με τον ακόλουθο επιμερισμό των ασφαλίστρων:
ΚΑΔ ΚΩΔ. ΕΙΔ. Κ.Π.Κ. ΑΣΦ/ΝΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
0700 000455 046 20,00% 26,06% 46,06%

Ως Ημέρες Ασφάλισης θα καταχωρούνται οι ημέρες που προκύπτουν από την απασχόληση.

Ως Τύπος Αποδοχών θα συμπληρώνεται ανάλογα με το είδος των αποδοχών των απασχολούμενων ενδεικτικά οι ακόλουθοι τύποι:

01 Τακτικές Αποδοχές
14 Λοιπές Αποδοχές
09 Αναδρομικές Αποδοχές
11 Υπερωρίες
08 Αποδοχές Ασθενείας
3 Δώρο Χριστουγέννων
05 Επίδομα Αδείας
4 Δώρο Πάσχα
10 Bonus

Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω απασχολούμενοι συνεχίζουν να δηλώνονται και στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (Πρόσληψη, Πίνακα Προσωπικού κ.λπ.) της Επιθεώρησης Εργασίας.

Ανώτατο και κατώτατο όριο Ασφαλιστέων Αποδοχών

Με τις διατάξεις της παρ . 3 της υπ . ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 ορίστηκε ότι, ο κατώτατος βασικός μισθός άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 586,08 ευρώ.

Συνεπώς, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των ασφαλισμένων και των εργοδοτών ανέρχεται στο ποσό των 5.860,80 ευρώ και ισχύει από 1-1-2017.

Συνεπώς το κατώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών επί πλήρους απασχόλησης για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών που από 1/1/2017 εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α. ανέρχεται στο ποσό των 586,08 ευρώ και ισχύει από 1-1-2017.

Στις περιπτώσεις που ο μισθωτός είναι έως 25 ετών η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς των μισθωτών της κατηγορίας αυτής με πλήρη απασχόληση και των εργοδοτών τους είναι η προβλεπόμενη με τις διατάξεις της παρ.3 (περ.β΄) της υποπαρ. ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (Α΄222) ήτοι 510,95 ευρώ.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι εφόσον η απασχόληση δεν είναι πλήρης, οι εισφορές υπολογίζονται επί των πάσης φύσεως καταβαλλόμενων αποδοχών, έστω κι αν αυτές υπολείπονται της ανωτέρω κατά περίπτωση ελάχιστης μηνιαίας βάσης υπολογισμού εισφορών.

Πηγή: e-forologia.gr