Δήμος Τρίπολης – Διαγωνισμός – Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής που χρηματοδοτείται από το ΤΕΒΑ για το έτος 2016-2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/08/2017 / ΩΡΑ: 11:01 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Ο Δήμαρχος Τρίπολης προκηρύσσει Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής που χρηματοδοτείται από το ΤΕΒΑ για το έτος 2016-2017», με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 217.435,02 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 1/9/2017 και ώρα 10:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 23/9/2017 και ώρα 10:00 π.μ.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης έχει καταχωρηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε συστημικό αριθμό 45525.

Η διακήρυξη και η μελέτη έχουν καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρίπολης, στη διεύθυνση (URL) http://www.tripolis.gr στη διαδρομή «Διακηρύξεις–
Προκηρύξεις».