Εκλογές του Επιμελητηρίου Αρκαδίας το Δεκέμβριο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/09/2017 / ΩΡΑ: 12:56 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP NEWS, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2017, ΝΕΑ, ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ

Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Αρκαδίας θα πραγματοποιηθούν στις 8, 9, 10 και 11 Δεκεμβρίου σε Μεγαλόπολη (8/12), Άστρος (9/12) και Τρίπολη (10-11/12).

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Αρκαδίας συνήλθε την Δευτέρα 28 Αυγούστου 2017 και ώρα 12.00 το μεσημέρι στα γραφεία του Επιμελητηρίου Αρκαδίας.

Τα θέματα της συνεδρίασης ήταν τα ακόλουθα:

Α) ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

Β) ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Γ) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ.

Η Εκλογική Επιτροπή, όρισε, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, ως ημερομηνίες διεξαγωγής των εκλογών τις εξής:

8 Δεκεμβρίου 2017– ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

          9 Δεκεμβρίου 2017– ΑΣΤΡΟΣ

         10 και 11 Δεκεμβρίου 2017 – ΤΡΙΠΟΛΗ

Στην ίδια συνεδρίαση εγκρίθηκαν τα σχετικά έντυπα υπόδειξης εκπροσώπων των επιχειρήσεων, καθώς και η αναλυτική πρόσκληση που πρόκειται να δημοσιευθεί για τις εκλογές τουλάχιστον πενήντα (50) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης των εκλογών, ήτοι το αργότερο μέχρι τις 18 Οκτωβρίου 2017. Τα ανωτέρω έντυπα και η σχετική πρόσκληση θα οριστικοποιηθούν στην επόμενη συνεδρίαση της εκλογικής επιτροπής, καθώς αναμένεται η υπουργική απόφαση καθορισμού των εδρών ανά Τμήμα του Επιμελητηρίου.

Συζητήθηκε επίσης ο κατάλογος μελών και η διαδικασία ενημέρωσης των μελών σχετικά με το τμήμα κατάταξης και τις οικονομικές υποχρεώσεις τους. Tα μέλη μπορούν να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες Μητρώου του Επιμελητηρίου Αρκαδίας προκειμένου να ενημερωθούν για το τμήμα στο οποίο ανήκουν και για τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα. Στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας θα αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με τα ανωτέρω. Όσον αφορά στις οικονομικές υποχρεώσεις των μελών, στην πρόσκληση που θα δημοσιευθεί όπως αναφέρεται ανωτέρω, θα ανακοινώνεται η προθεσμία για εξόφληση ή διακανονισμό, καθώς αναμένονται και ορισμένες διευκρινίσεις σχετικά με το θέμα της ενημερότητας των μελών.

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.