Υποχρεωτικός ο νέος και καλύτερος έλεγχος των αυτοκινήτων από την 1η Σεπτεμβρίου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/09/2017 / ΩΡΑ: 12:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2017, τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων θα πρέπει να υποβάλλονται σε νέες και πιο αξιόπιστες δοκιμές εκπομπών σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης («εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης – RDE»), καθώς και σε βελτιωμένη εργαστηριακή δοκιμή («εναρμονισμένη παγκοσμίως διαδικασία δοκιμής ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων» – WLTP) πριν από την κυκλοφορία τους στους ευρωπαϊκούς δρόμους.

Οι νέες δοκιμές εκπομπών θα εξασφαλίσουν πιο αξιόπιστα αποτελέσματα και θα βοηθήσουν να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στις επιδόσεις των νέων αυτοκινήτων. Οι δοκιμές αντιπροσωπεύουν ένα από τα πολλά σημαντικά βήματα στο έργο της Επιτροπής για καθαρή, αειφορική και ανταγωνιστική αυτοκινητοβιομηχανία:

 • Πιο αξιόπιστες και ακριβείς δοκιμές εκπομπών: Οι εκπομπές NOx και σωματιδίων, οι οποίες αποτελούν κύρια αιτία ατμοσφαιρικής ρύπανσης, θα μετριούνται πιο αξιόπιστα σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης (δοκιμή RDE). Η δοκιμή RDE θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς μια νέα, ρεαλιστικότερη διαδικασία εργαστηριακής δοκιμής (δοκιμή WLTP) για όλες τις εκπομπές, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών CO2 και της κατανάλωσης καυσίμων, καθώς και των εκπομπών NOx και άλλων ατμοσφαιρικών ρύπων. Και οι δύο δοκιμές θα καταστούν υποχρεωτικές από τον Σεπτέμβριο του 2017 για όλα τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων και θα εφαρμοστούν σταδιακά για όλα τα καινούργια αυτοκίνητα από το 2018 έως το 2019 (για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. MEMO/17/2821).
 • Πλήρης αναμόρφωση του συστήματος έγκρισης τύπου: Μόλις εγκριθεί, η πρόταση κανονισμού που υπέβαλε η Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2016 θα βελτιώσει την ποιότητα και θα αυξήσει την ανεξαρτησία των δοκιμών οχημάτων, θα ενισχύσει την επιτήρηση των αυτοκινήτων που βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία, και θα εισαγάγει στο σύστημα την ευρωπαϊκή εποπτεία.
 • Πρότυπα ποιότητας του αέρα: Τα κράτη μέλη πρέπει να συμμορφωθούν με τις οριακές τιμές της ΕΕ για ορισμένους ρύπους, συμπεριλαμβανομένων των NO2, και να θεσπίσουν σχέδια για την ποιότητα του αέρα στις ζώνες ή στους οικισμούς όπου σημειώνεται υπέρβαση των εν λόγω οριακών τιμών.
 • Κινητικότητα με χαμηλές εκπομπές: Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών αποσκοπεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα του συστήματος μεταφορών· να επισπεύσει την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών ενέργειας χαμηλών εκπομπών στις μεταφορές και τη μετάβαση στα οχήματα μηδενικών εκπομπών. Η προσπάθεια αυτή εστιάζεται σε διάφορες επιλογές εναλλακτικών μορφών ενέργειας με χαμηλές εκπομπές για τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα λεωφορεία και επίσης δίνει έμφαση στον εξηλεκτρισμό των σιδηροδρομικών μεταφορών και στη χρήση βιοκαυσίμων στις αεροπορικές μεταφορές, στα φορτηγά και στα πούλμαν. Επίσης, η Επιτροπή προτίθεται να εγκρίνει σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, ώστε να προωθηθεί η ευρύτερη δυνατή χρήση εναλλακτικών καυσίμων στην Ευρώπη έως τον Νοέμβριο του 2017.Παράλληλα, η Επιτροπή παρακολουθεί από κοντά τις προσπάθειες των κρατών μελών σχετικά με τα ρυπογόνα αυτοκίνητα που βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία.

  Μετά τις αποκαλύψεις, τον Σεπτέμβριο του 2015, ότι ο όμιλος Volkswagen χρησιμοποιούσε λογισμικό συστήματος αναστολής για την παράκαμψη των προτύπων εκπομπών για ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους, η Επιτροπή κάλεσε όλα τα κράτη μέλη, καθώς και τις αρμόδιες αρχές για την εποπτεία της αγοράς και την επιβολή της νομοθεσίας για την έγκριση τύπου, να διεξαγάγουν τις απαραίτητες έρευνες σχετικά με τα πραγματικά επίπεδα εκπομπών των οχημάτων στο έδαφός τους και να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ. Η Επιτροπή υποστήριξε την προσπάθειά τους αναπτύσσοντας κοινή μεθοδολογία δοκιμών για να ελέγχεται η ύπαρξη συστημάτων αναστολής που αλλοιώνουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών και για να εξασφαλίζεται η συνοχή των αποτελεσμάτων των εθνικών ερευνών. Δημοσίευσε κατευθυντήριες γραμμές που θα βοηθήσουν τις αρχές των κρατών μελών να εκτιμήσουν κατά πόσον οι κατασκευαστές αυτοκινήτων χρησιμοποιούν συστήματα αναστολής ή άλλες στρατηγικές που οδηγούν σε υψηλότερες εκπομπές οχημάτων εκτός του κύκλου δοκιμής και να αναλύσουν κατά πόσον είναι δικαιολογημένες από τεχνική άποψη.

  Η Επιτροπή κίνησε διαδικασίες παράβασης κατά οκτώ κρατών μελών για παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ περί έγκρισης τύπου τον Δεκέμβριο του 2016 και τον Μάιο του 2017, και εξακολουθεί να παρακολουθεί κατά πόσον η νομοθεσία της ΕΕ επιβάλλεται ορθά στον τομέα αυτό.

  Η Επιτροπή θα διασφαλίσει επίσης ότι τηρούνται οι κανόνες ανταγωνισμού και θα εξακολουθήσει να εργάζεται για μια δίκαιη μεταχείριση των καταναλωτών.

  Τέλος, η Επιτροπή συνεχίζει τις προσπάθειές της για να εξασφαλίσει την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα, κινώντας διαδικασίες παράβασης κατά 16 κρατών μελών που παραβιάζουν τις οριακές τιμές NO2 στην ατμόσφαιρα.

  Περισσότερες πληροφορίες

  MEMO/17/2821: Η δράση της ΕΕ για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από αυτοκίνητα

  Οπτικοακουστικό υλικό

  Νομικές πράξεις για τις εκπομπές υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης (RDE):

 • RDE, πράξη 1:
 • RDE, πράξη 2:
 • RDE, πράξη 3:Δελτίο Τύπου σχετικά με την πρόταση έγκρισης τύπου

  Πρόταση κανονισμού για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων

  Ανακοίνωση της Επιτροπής «Η Ευρώπη σε κίνηση»

  Το Δελτίο Τύπου στον ιστότοπο της ΕΕ