Διαγωνισμός για την Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/10/2017 / ΩΡΑ: 20:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό Για την ανάθεση του έργου «Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων» (CPV 45259000-7) (KAE 0439) για κάλυψη αναγκών τριών (3) μηνών.
Ανώτατης προϋπ. δαπάνης 16.581,34 € προ ΦΠΑ, ή 20.560,86 € συμπερ. ΦΠΑ 24% ανά μήνα.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.
Με κριτήριο κατακύρωσης: την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ στο σύνολο του υπό ανάθεση έργου ανά μήνα.
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.