Εκλογές Επιμελητηρίου – Υποψηφιότητες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/10/2017 / ΩΡΑ: 10:09 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2017

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

Τέλος, οι υποψήφιοι που επιθυμούν να εκλεγούν ως αιρετά μέλη του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, πρέπει να υποβάλλουν μέχρι τις 7/11/2017, ημέρα ΤΡΙΤΗ και μέχρι ώρα 14:00 το μεσημέρι, στο πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής (κτήριο του Επιμελητηρίου Αρκαδίας – 25ης Μαρτίου και Πανός 21) αίτηση υποψηφιότητας, η οποία θα συνοδεύεται από γραμμάτιο εισπράξεως 50 € (ΕΥΡΩ) στο Ταμείου του Επιμελητηρίου Αρκαδίας και μια Υπεύθυνη δήλωση (για προϋποθέσεις και ασυμβίβαστα).

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΝΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ και όχι μεμονωμένα από κάθε υποψήφιο

ΠΡΟΣΟΧΗ : Στις Προθεσμίες που είναι καταληκτικές και ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ :
α. Καταβολής συνδρομών, που λήγει 30-10-2017.
β. Υποβολής εντύπων υπόδειξης εκπροσώπων για να ψηφίσουν, που λήγει 30/11/2017
γ. Υποβολής Αιτήσεων υποψηφιοτήτων για να εκλεγούν, που λήγει την 7/11/2017

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ ΜΕΛΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.