Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για τη διαχείριση «Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ)»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/11/2017 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

H υπηρεσία προμηθειών πολεμικής αεροπορίας  διεξάγει διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για τη διαχείριση «Επι-
κίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ)» του 251 ΓΝΑ [Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ) και Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ)].
β. Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη : 274.000,00 € [ποσό επιβαρυνό- μενο με ΦΠΑ 24%, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και 339.760,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.