Διαγωνισμός για την προμήθεια βασικών Α’ υλών (μόλυβδος), για την κατασκευή συσσωρευτών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/12/2017 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 59/17 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο Τμ προκηρύσσει 2ο επαναληπτικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο 3ετούς διάρκειας, για την προμήθεια βασικών Α’ υλών (μόλυβδος), για την κατασκευή συσσωρευτών 12VX70AH, 12VX100AH και 12VX140AH, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος κατασκευής συσσωρευτών ετών 2017-2019, από το 303 ΠΕΒ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων ενενήντα μία χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ευρώ και σαράντα λεπτών (1.591.420,40€) άνευ Φ.Π.Α.

Αριθμός Δγσμού: 59/17 και Αριθμός Διακήρυξης: 59.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 08 Ιαν 18, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.
Αποσφράγιση των προσφορών η 12 Ιαν 18, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00.
Έναρξη υποβολής προσφορών η 02 Ιαν 18, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00.
Διευκρινήσεις και πληροφορίες παρέχονται καθημερινά στο τηλέφωνο 210- 3483161 ΦΑΞ: 210-3454603. Υπεύθυνος επικοινωνίας: Αλχίας(ΥΠ) Γεώργιος Πλακιάς.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.