Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Δεκεμβρίου 2017

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 05/12/2017 / ΩΡΑ: 12:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Παραθέτουμε τις σημαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του μηνός Δεκεμβρίου 2017 προς ενημέρωσή σας.

Επισήμανση:

Οι προθεσμίες για τις λοιπές υποχρεώσεις που λήγουν τέλος Δεκεμβρίου, μεταφέρονται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα λόγω των αργιών, δηλαδή, στις 2 Ιανουαρίου 2018. Τις υποχρεώσεις αυτές, μπορείτε να τις δείτε εδώ.

Υποχρεώσεις Δεκεμβρίου 2017

11 Δεκ. 2017

Φ.Π.Α.

 1. 11 Δεκ. 2017 Υποβολή περιοδικής δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου

Δημοτικοί φόροι

 1. 11 Δεκ. 2017 Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Νοεμβρίου

15 Δεκ. 2017 Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 15 Δεκ. 2017 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών για τον προηγούμενο μήνα

Φ.Π.Α.

 1. 15 Δεκ. 2017 Υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου μηνός Νοεμβρίου

18 Δεκ. 2017 Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 18 Δεκ. 2017 Υποβολή και πληρωμή χρηματικού ποσού 35% επί του μικτού κέρδους εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, που είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη μέλη της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. μηνός Νοεμβρίου

20 Δεκ. 2017 Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 20 Δεκ. 2017 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων μηνός Νοεμβρίου

27 Δεκ. 2017 Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 27 Δεκ. 2017 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας

Φ.Π.Α.

 1. 27 Δεκ. 2017 Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, για συναλλαγές που αφορούν τον μήνα, Νοέμβριο ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ

28 Δεκ. 2017 Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 28 Δεκ. 2017 Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα (Περιόδου Οκτωβρίου)

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 28 Δεκ. 2017 Υποβολή εντύπου εφαρμογής άρθ. 63 ν.4172/2013, για την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου στα καταβαλλόμενα ενδοομιλικά μερίσματα, καθώς και στους τόκους και δικαιώματα που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών, μηνός Οκτωβρίου

29 Δεκ. 2017

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 29 Δεκ. 2017 Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν τον μήνα Νοέμβριο

Φ.Π.Α.

 1. 29 Δεκ. 2017 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. – Χρεωστικής – Μηδενικής – Πιστωτικής – για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία μηνός Νοεμβρίου

Intrastat

 1. 29 Δεκ. 2017 Τελευταία ημέρα υποβολής INTRASTAT ΟΝ LINμηνός Νοεμβρίου 

Πηγή: Taxheaven