[ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ -265.450,00 €

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/01/2018 / ΩΡΑ: 10:11 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 1/2017 / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 50640
Κωδικός CPV: 44112100-9
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Υπόστεγα
Αναθέτουσα Αρχή: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ., ., ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ,ΜΝΗΜΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Δημόσιος, Ανοικτός, Διεθνής, Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων και τετρακοσίων πενήντα ευρώ (265.450,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (24%). Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και την τοποθέτηση μεταλλικού στεγάστρου για την τμηματική στέγαση της ανατολικής και βόρειας στοάς στη ΒΑ γωνιά του Γυμνασίου Αρχαίας Μεσσήνης. Το μεταλλικό στέγαστρο θα στεγάσει τη ΒΑ γωνία του μνημείου, θα είναι δηλαδή γωνιακό και θα έχει συνολικό εμβαδόν κάλυψης 390 τ.μ. Η επικάλυψη της στέγης προβλέπεται να γίνει με αυλακωτή λαμαρίνα τύπου Sandwich (θερμομονωτική) πάχους 50 mm κατάλληλα χρωματισμένη. Σε τμήματα των πλαγίων όψεων στο ανατολικό και βόρειο όριο των στοών, σε συγκεκριμένες θέσεις θα τοποθετηθούν τσιμεντοσανίδες πάχους 12,5 mm κατάλληλα χρωματισμένες. Το έργο περιλαμβάνει το δίκτυο απορροής των ομβρίων από τη στέγη προς τον περιβάλλονται χώρο, τον ηλεκτροφωτισμό, το σύστημα επιτήρησης, τους χρωματισμούς και την αποκατάσταση του χώρου.

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 265.450,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 20-12-2017 17:30:07

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 30-01-2018 15:00:00