Διαγωνισμός για την προμήθεια «Αναλώσιμα Οδοντιατρικά Υλικά»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/01/2018 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αριθμ. 50501/15-12-2017 (ΑΔΑ:Ω9Ζ3ΟΡ1Ο-Δ7Ρ) Απόφαση διενέργειας προκηρύσσει Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την προμήθεια «Αναλώσιμα Οδοντιατρικά Υλικά» (CPV: 33141800-8 ), για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας (πρώην ΠΕΔΥ- Μονάδων Υγείας& Κέντρων Υγείας) αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής  Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ 2015 συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων ογδόντα μία χιλιάδων ογδόντα επτά ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (281.087,43€) με Φ.Π.Α. για ένα χρόνο, με δικαίωμα προαίρεσης για τρεις μήνες, προϋπολογισμού εβδομήντα χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών  (70.271,86 €) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Παρασκευή 22 – 12 -2017 και ώρα    13:00μ.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Τρίτη  23 –  1  -2018   και ώρα17:00 μ.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών:   ΕΩΣ 26-01 -2018 και ώρα 14:00 μ.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης: Δευτέρα 29- 01 -2018 και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 Ο συστημικός αριθμός της διακήρυξης είναι 50853 «Αναλώσιμα Οδοντιατρικά Υλικά» (CPV: 33141800-8 ), για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας (πρώην ΠΕΔΥ- Μονάδων Υγείας& Κέντρων Υγείας) αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής  Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.

Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου.

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας των προσφερόμενων ειδών, εκτός ΦΠΑ.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Αριστοτέλους 16, Τ.Κ. 54623, αρμόδιος υπάλληλος: Γαρυφαλλιά Κορομήλου, Δ/νση: Αριστοτέλους 16, Τηλ.2313/327864, FAΧ 2313/ 327838).

Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο στις   22-12 -2017.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή και από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.4ype.gr).