[ΗΛΕΙΑ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018 – 2019 -469.538,70 €

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/01/2018 / ΩΡΑ: 09:44 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 2018 – 2019
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 52187
Κωδικός CPV: 09132100-4,09134100-8,09135100-5,09211000-1
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Αμόλυβδη βενζίνη,Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα,Πετρέλαιο θέρμανσης,Πετρέλαιο ντίζελ
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ, ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: ΠΛ. ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ ΠΥΡΓΟΣ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018 – 2019

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 469.538,70

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 17-01-2018 15:27:58

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 15-02-2018 15:00:00