[ΝΑΥΠΛΙΟ] Μονάδες διπλών υαλοπινάκων,Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη – 133.870,97€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/01/2018 / ΩΡΑ: 12:22 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: Προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων κουφωμάτων και ερμαρίων στο Μπούρτζι Ναυπλίου
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 51816,1
Κωδικός CPV: 44221000-5,44221111-6
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Μονάδες διπλών υαλοπινάκων,Παράθυρα, πόρτες και συναφή είδη
Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) για την “Προμήθεια και Τοποθέτηση ξύλινων κουφωμάτων και ερμαρίων” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Στερέωση, Αποκατάσταση, Ανάδειξη και επανάχρηση του φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο»

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 133.870,97

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09-01-2018 10:14:20

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 04-02-2018 22:00:00