[ΠΑΤΡΑ] Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου – 75.327,50€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/01/2018 / ΩΡΑ: 11:07 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 48567
Κωδικός CPV: 03311000-2,03311220-0
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Βακαλάος μελανόχρωμος,Ψάρια
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, για την προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2) για τα οποία, δεν κατατέθηκε προσφορά στον ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου, για τις ανάγκες του Κοινωνικού Οργανισμού και του Δημοτικού Βρεφοκομείου, του Δήμου Πατρέων-Μελέτη 8/2016

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 75.327,50

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 28-12-2017 14:58:29

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 24-01-2018 23:59:00