[ΠΑΤΡΑ] Προμήθεια επιστημονικού – ερευνητικού – εργαστηριακού εξοπλισμού – 36.498,80€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/01/2018 / ΩΡΑ: 11:34 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 17/17
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 51619
Κωδικός CPV: 38000000-5
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: CAMERA FOR LIGHT MICROSCOPE, METALLOGRAPHY,CONGA,DISPERSER TOOL FOR IKA ULTRA-TURRAX T8,S8N-5G,LOTUS….
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ., ., ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια επιστημονικού – ερευνητικού – εργαστηριακού εξοπλισμού

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 36.498,80

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 29-12-2017 13:24:19

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 29-01-2018 18:00:00