[ΠΑΤΡΑ] Υπηρεσίες εστιατορίου και παροχής φαγητού – 371.000,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/01/2018 / ΩΡΑ: 10:13 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 621/5/2018
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 52226
Κωδικός CPV: 55300000-3
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Υπηρεσίες εστιατορίου και παροχής φαγητού
Αναθέτουσα Αρχή: ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ., ., ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Τόπος Παράδοσης: Αχαρνών 417 ΑΘΗΝΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη οικονομική προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας/τιμής, προϋπολογισθείσας αξίας 371.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την επιλογή αναδόχου ενίσχυσης προσωπικού μαγειρείου-εστιατορίου για υπηρεσίες προετοιμασίας και παρασκευής γευμάτων στη Φ.Ε. ΠΑΤΡΑΣ (NUTS EL 632) για την περίοδο από 1/3/2018 έως 23/12/2018.

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 371.000,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18-01-2018 16:12:22

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 08-02-2018 17:00:00