[ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ] Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – 370.967,74 €

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/01/2018 / ΩΡΑ: 10:36 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 01/2018
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 51754
Κωδικός CPV: 90911200-8
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Καλαμάτα 24 Μήνες Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων,Κόρινθος 24 Μήνες (Κτήριο Α & Β)Υπηρεσίες καθ….
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 01/2018 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ” ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 370.967,74

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24-01-2018 15:36:33

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 28-02-2018 14:00:00