Πρόγραμμα “Επιχειρούμε έξω”

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/01/2018 / ΩΡΑ: 17:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Η Δράση στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες
χώρες.
Προϋπολογισμός της Δράσης
50 εκατ. € για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
από εθνικούς πόρους.

Δικαιούχοι της Δράσης
Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

  •  έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας
  •  διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να
    προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις
  •  παράγουν/μεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά
  •  αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δυτικής Ελλάδος- Πελοποννήσου, Ηπείρου &Ιονίων Νήσων
Μιχαλακοπούλου 58, 26221 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2610 622711, 2610 622714
2610 622719, 2610 622751
2610 243135, 2610 243134
Fax. (2610) 277830