Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου καταπολέμησης κουνουπιών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/01/2018 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Η Περιφέρεια Αττικής-Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, μετά από την υπ΄αριθμ. 3236/2017 απόφαση της Oικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής (Α(Α:6ΒΣΙ7Λ7- Λ3Ψ), προκηρύσσει Ηλεκτρονικό ανοικτό άνω των ορίων διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την καταπολέμηση των κουνουπιών σε περιοχές της χωρικής αρμοδιότητας της  Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, κατά την τριετία 2018-2020, συνολικού προϋπολογισμού 1.099.986,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας (Διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη, ήτοι 887.085,48 € χωρίς ΦΠΑ, και καλύπτονται οι όροι της παρούσας (διακήρυξης.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης  ww.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.(Η.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε
ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/Α 29-5- 2013), στο άρθρο 15 της Υ.Α. 56902/215/19-5-17 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών (δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.(Η.Σ.)» και στο Ν. 4412/2016.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 04-01-2018 και ώρα 08:00
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 15-01-2018 και ώρα 12:00.
Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού: 19-1-2018 και ώρα 10:00.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής των προσφορών δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Όλοι οι όροι του διαγωνισμού και οι σχετικές λεπτομέρειες αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής (http://www.patt.gov.gr), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του  E.Σ.Η.(Η.Σ & στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κ.Η.Μ.(Η.Σ www.eprocurement.gr.
Οι προσφορές πρέπει να είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω διακήρυξης.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α. Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες -και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών- μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:
1. κράτος – μέλος της Ένωσης,
2. κράτος –μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ),
3. τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ(Σ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παρατήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
4. τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
β. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης.
γ. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ύψους 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. ήτοι 17.741,71€, ισχύος τουλάχιστον για 30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών.
δ. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής σε περίπτωση που η Σύμβαση διακοπεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και για τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 133 του Ν. 4412/2016, καθώς και σε περίπτωση κατάργησης υπηρεσιών ή υπαγωγής τους σε άλλο φορέα εκτός της Περιφέρειας Αττικής.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για δέκα (10) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από την (/νση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, αρμόδιος υπάλληλος κος Κώνσταντος Γεώργιος, τηλ. 2132005140.
Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία. –
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ