Διαγωνισμός για την Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/01/2018 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει 1ο Επαναληπτικό, Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για την Προμήθεια Ιατρικού Εξοπλισμού για τα 401 ΓΣΝΑ – 424 ΓΣΝΕ [Δύο (2) Συσκευές Οπτικής Τομογραφίας Συνοχής], με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού: Εκατόν ενενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (193.548,38 €) συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων, άνευ ΦΠΑ.

Αριθμός Δσμού: 64/17 και Αριθμός Διακήρυξης: 64.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 29 Ιαν 18, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.
Αποσφράγιση των προσφορών η 02 Φεβ 18, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00.
Έναρξη υποβολής προσφορών η 23 Ιαν 18, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00.