[ΖΑΧΑΡΩ] Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Ζαχάρως για το έτος 2018 – 116.437,29€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/02/2018 / ΩΡΑ: 09:04 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 1173/2018
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 54031
Κωδικός CPV: 09132100-4,09134100-8,09135100-5,09211000-1
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Αμόλυβδη βενζίνη,Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα,Πετρέλαιο θέρμανσης,Πετρέλαιο ντίζελ
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ, ., ., ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Ζαχάρως για το έτος 2018

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 116.437,29

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05-02-2018 20:52:00

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 27-02-2018 10:00:00