[ΚΑΛΑΜΑΤΑ] Υπηρεσίες φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (NUTS EL 255) για ένα (1) έτος. – 72.000,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/02/2018 / ΩΡΑ: 10:12 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 621/18/2018
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 46397
Κωδικός CPV: 79713000-5
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Υπηρεσίες φύλαξης
Αναθέτουσα Αρχή: ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ., ., ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Τόπος Παράδοσης: Αχαρνών 417 ΑΘΗΝΑ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη οικονομική προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας/τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 72.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για την επιλογή αναδόχου φύλαξηςφύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Φ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (NUTS EL 255) για ένα (1) έτος.

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 72.000,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 31-01-2018 10:54:32

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 22-02-2018 17:00:00