Παράβολο για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/02/2018 / ΩΡΑ: 14:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Δημοσιεύθηκε η με Αριθμ. 12679/1.2.2018 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με θέμα «Παράβολο για τις άδειες παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου».

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση ορίζεται ότι:

Α. Το ποσό του παραβόλου που απαιτείται για την έκδοση, ανανέωση, αντικατάσταση, επανέκδοση και επανεκτύπωση των αδειών παραγωγών πωλητών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου, ορίζεται σύμφωνα με τους κάτωθι πίνακες. Το παράβολο κατατίθεται υπέρ της αρμόδιας για τα ανωτέρω αρχής.

Β. Το παράβολο κατατίθεται μαζί με την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και δεν επιστρέφεται.

Γ. Για τις άδειες που έχουν τυχόν εκδοθεί ή ανανεωθεί μέχρι την δημοσίευση της παρούσας χωρίς παράβολο, δεν απαιτείται η αναδρομική είσπραξη του παραβόλου.

Άδειες παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου:

Άδειες επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου:

Δείτε την απόφαση με Αριθμ. 12679/1.2.2018 εδώ