[ΑΧΑΪΑ] Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης από την υπογραφή της για την καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, προϋπολογισμού έως 61.568.45 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14/03/2018 / ΩΡΑ: 08:52 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 80070/3899/13-3-2018
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 55368
Κωδικός CPV: 90911200-8
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: * Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής,* Δ/νση Ανάπτυξης – Δ/νση Εμπορίου (Α όροφος) &amp….
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης από την υπογραφή της για την καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, προϋπολογισμού έως 61.568.45 ευρώ χωρίς ΦΠΑ , (76.344,88 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) ανά υπηρεσία., CPV: 90911200-8.

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 61.568,45

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13-03-2018 15:54:48

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 04-04-2018 15:00:0