Διαγωνισμός για την Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Η/Υ (LAPTOP)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/03/2018 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο, διάρκειας δύο (2) ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. α. Αντικείμενο του διαγωνισμού : «Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Η/Υ (LAPTOP)».
β. Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη : 143.709,68 € [ποσό επιβαρυνό- μενο με ΦΠΑ 24%, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και 178.200,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ, για μια διετία.
γ. Ποσότητα 2ετίας : 540 φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών Η/Υ (Laptop).
δ. Είδος σύμβασης – Διάρκεια : Συμφωνία – πλαίσιο [δύο (2) ετών].

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.