Διαγωνισμός για Υπηρεσιες Καθαριότητας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/03/2018 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου των Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 216 ΚΙΧΝΕ, του Οδοντιατρείου Φρουράς Αλεξανδρούπολης και του Παραρτήματος Αλεξανδρούπολης του Στρατιωτικού Φαρμακείου Αθηνών, σύμφωνα με το Παράρτημα «Γ» της διακήρυξης και με τα καθοριζόμενα στις διατάξεις του Άρθρου 68 του Ν.3863/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το Άρθρο 22 του Ν.4144/2013 και του Ν.4412/2016, για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.