Διαγωνισμό για την προμήθεια Γραφικής Ύλης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/03/2018 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Α΄ Επαναληπτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια «Γραφικής Ύλης» για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας- Π.Ε.Δ.Υ., των Μονάδων Υγείας- Π.Ε.Δ.Υ. και της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (CPV : 30192700-8), σε  εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2015, συνολικού προϋπολογισμού εξήντα ενός χιλιάδων εξήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (61.062,50€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με δικαίωμα προαίρεσης τρίμηνης μονομερούς παράτασης μέχρι να εξαντληθεί το οικονομικό αποτέλεσμα της σύμβασης και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Παρασκευή 23/3/2018 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.