[ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ »ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ , ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ5002678, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.815.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ »

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/03/2018 / ΩΡΑ: 10:04 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 99396/5036/29-3-2018
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 52125
Κωδικός CPV: 34942000-2
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Εκπόνηση σηματοδοτικών προγραμμάτων κόμβου (Άρθρο τιμολογίου 10),Προμήθεια και τοποθέτηση ή αντικατ….
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ »ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ , ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ5002678, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.815.000,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ », ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ.

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 1.463.709,68

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 29-03-2018 12:56:20

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 30-04-2018 15:00:00

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.