[ΜΕΣΣΗΝΙΑ] Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2018 της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας – 1.421.824,81€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/03/2018 / ΩΡΑ: 09:31 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 12480/02-03-2018
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 55034
Κωδικός CPV: 77100000-1
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΔΕ Άριος-ΤΚ Άριος- Άμμου,ΔΕ Άριος-ΤΚ Αλωνίων-Ανεμομύλου,ΔΕ Άριος-ΤΚ Αριοχωρίου-Ασπροπουλιάς,ΔΕ Αβία….
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Διακήρυξη, Ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους ψεκασμό ελαιοδένδρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2018 της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας»

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 1.421.824,81

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05-03-2018 14:38:05

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 02-04-2018 23:59:59