[ΜΕΣΣΗΝΙΑ] Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2018 της Π.Ε. Μεσσηνίας», με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και CPV 77100000-1 -234.592,18€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/03/2018 / ΩΡΑ: 08:48 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 12767/05-03-18
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 54866
Κωδικός CPV: 77100000-1
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Τοπικές Κοινότητες Αβίας (37 παγίδες), Δολών (64 παγίδες), Κάμπου (53 παγίδες), Σταυροπηγίου(30 παγί….
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2018 της Π.Ε. Μεσσηνίας», με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και CPV 77100000-1 .

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 234.592,18

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07-03-2018 14:48:10

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 21-03-2018 15:00:00