[ΝΑΥΠΛΙΟ] Αποκατάσταση ζημιών δικτύων (ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων υδάτων) του Καλλικρατικού Δήμου Ναυπλίου με τη χρήση μηχανημάτων και προσωπικού από εξειδικευμένο για τις εργασίες αυτές ανάδοχο – 300.000,00 €

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/03/2018 / ΩΡΑ: 11:48 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 56230
Κωδικός CPV: 45112400-9
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: 3Α,ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ,ΑΝΤΛΙΑ,ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ,ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗΣ,ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 15 m3,ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ J.C.B,ΕΡΓΑΤΗΣ,ΜΙΚΡΟΣ ΟΔΟ….
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ., ., ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Τόπος Παράδοσης: Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Αποκατάσταση ζημιών δικτύων (ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων υδάτων) του Καλλικρατικού Δήμου Ναυπλίου με τη χρήση μηχανημάτων και προσωπικού από εξειδικευμένο για τις εργασίες αυτές ανάδοχο.

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 300.000,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 30-03-2018 10:22:09

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 26-04-2018 14:00:00

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.