[ΠΑΤΡΑ] ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ – 754.817,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/03/2018 / ΩΡΑ: 08:52 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 1/2018
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 54277
Κωδικός CPV: 03142500-3,03211300-6,03212211-2,03212212-9,03221210-1,03222400-7,15100000-9,15111200-1,15112130-6,15113000-3,15115100-8,15131135-0,15131610-4,15131620-7,15131640-3,15221000-3,15241000-9,15244200-2,15300000-1,15313000-5,15321300-7,15331170-9,15331423-8,15331425-2,15331430-0,15331460-9,15332100-5,15411110-6,15411210-7,15412200-1,15511600-9,15512000-0,15542300-2,15543000-6,15544000-3,15551300-8,15612210-6,15812121-7,15812200-5,15831000-2,15833000-6,15851100-9,15863000-5,15871110-8,15871230-5,15871250-1,15872100-2,15872200-3,15872400-5,15891000-0,15961000-2,15982000-5,44618420-5
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Άμυλο αραβοσίτου,Αλάτι ημίχονδρο,Αλάτι ψιλό,Αναψυκτικά πορτοκαλάδα,Αναψυκτικά τύπου cola,Αρακάς κτψ,….
Αναθέτουσα Αρχή: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, ., ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, .
Τόπος Παράδοσης: Αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 754.817,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07-03-2018 10:06:28

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 20-04-2018 15:00:00