[ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ] Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων – 3.912.500,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/03/2018 / ΩΡΑ: 09:27 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 01/2018 Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών Περιφέρειας Πελοποννήσου 2018-2020
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 55019
Κωδικός CPV: 90922000-6
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ, ., ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, .
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών πρόληψης και ελέγχου της μετάδοσης των νοσημάτων από έντομα διαβιβαστές, με την έγκαιρη και συστηματική οργάνωση υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών σε θέσεις του φυσικού, αγροτικού και περιαστικού περιβάλλοντος, οι οποίες αποτελούν εν δυνάμει εστίες ανάπτυξης κουνουπιών, στις Περιφερειακές Ενότητες Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Στοχευμένες δράσεις υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης είναι κατ’ ελάχιστον οι εξής : 1. Επιχειρησιακός Σχεδιασμός. 2. Επιλογή και Κατάρτιση προσωπικού. 3. Παρακολούθηση Προνυμφών. 4. Οριοθέτηση Επιφανειών για ψεκασμό. 5. Διενέργεια εφαρμογών προνυμφοκτονίας από εδάφους. 6. Διενέργεια εφαρμογών υπολειμματικής ακμαιοκτονίας (LV) από εδάφους. 7. Διενέργεια εφαρμογών ακμαιοκτονίας υπέρμικρου όγκου (ULV) από εδάφους. 8. Διενέργεια εφαρμογών προνυμφοκτονίας από αέρος. 9. Διενέργεια εφαρμογών ακμαιοκτονίας υπέρμικρου όγκου (ULV) από αέρος. 10. Έλεγχος Αποτελεσματικότητας εφαρμογών. 11. Παρακολούθηση διακύμανσης ακμαίων κουνουπιών. 12. Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης του Ίου του Δυτικού Νείλου: Έλεγχος σημειακών εστιών ανάπτυξης προνυμφών και διενέργεια ψεκασμών από εδάφους στο αστικό σύστημα οικισμών της Περιφέρειας Πελοποννήσου (door-to door).

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 3.912.500,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05-03-2018 15:48:27

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 09-04-2018 13:00:00