[ΤΡΙΠΟΛΗ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» : ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ & ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ, ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΥΡΙΑ, ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ, ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΪΑΣ. Συνολικός προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. : 315.155,36 €

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/03/2018 / ΩΡΑ: 08:55 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 54155, ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚ. 4010/2018
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 54155
Κωδικός CPV: 03222000-3,15119000-5,15211000-0,15331170-9,15411110-6,15500000-3,15612500-6,15800000-6
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Ένταμ φέτες,ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ. ΜΟΝ ΜΕΤΡ ΤΕΜΑΧΙΑ,ΑΛΑΤΙ,ΑΝΙΘΟΣ ΜΑΤΣΑΚΙΑ.ΜΟΝ ΜΕΤΡ ΜΑΤΣΑΚΙΑ,ΑΡΝΙ ΝΩΠΟ,ΑΡ….
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.ΠΑΝ.ΤΡΙΠΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣ-ΨΥΧ.ΤΡΙΠ, ., ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Τέρμα Ερ. Σταυρού Τρίπολη
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4010/8-3-2018 ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» : ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ & ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ, ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΥΡΙΑ, ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ, ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΪΑΣ Συνολικός προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. : 315.155,36 € Συνολικός προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.: 359.413,24 € Κριτήριο κατακύρωσης: Για τις ομάδες 1, 2, 3, 4 & 5: Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) υπολογιζόμενο στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους (την ημέρα παράδοσής του και που αντιστοιχεί στην ποιότητα και σε κάθε άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμά του) από τις Υπηρεσίες Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. Για τις ομάδες 6,7,8,9 και 10: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά η οποία προσδιορίζεται βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). (τα είδη αναλύονται στον πίνακα ειδών).

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 315.001,26

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08-03-2018 16:27:50

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 13-04-2018 15:00:00