[ΗΛΕΙΑ] ΦΙΛΤΡΑ ΜΤΝ (ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ -200.336,50€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/04/2018 / ΩΡΑ: 09:17 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 7378/12-04-2018
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 56269
Κωδικός CPV: 33181200-4
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Μεμβράνη πολυσουλφόνης τύπου a POLYSULFONE pro,Μεμβράνη κράματος πολυαιθεροσουλφόνης και πολυαρυλαί….
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΗΛΕΙΑΣ(ΠΥΡΓΟΣ-ΑΜΑΛΙΑΔΑ-ΚΡΕΣΤΕΝΑ), ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Συντριάδα Πύργου ΠΥΡΓΟΣ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΦΙΛΤΡΑ ΜΤΝ (ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 200.336,50

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12-04-2018 14:44:20

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 07-05-2018 17:00:00