[ΚΟΡΙΝΘΟΣ] ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΪΚΗΣ & ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ -5.476,67€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/04/2018 / ΩΡΑ: 09:48 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΑΡ.5/2018(Αρ.Πρ.10784/28-03-2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΪΚΗΣ & ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 56169
Κωδικός CPV: 03142500-3,03212100-1,03212211-2,03221100-7,03221112-4,03221113-1,03221210-1,03221230-7,03221240-0,03221270-9,03221310-2,03221340-1,03221410-3,03222000-3,03222111-4,03222115-2,03222210-8,03222220-1,03222240-7,03222332-9,03222400-7,03311200-4,03311210-7,03312300-2,15111200-1,15112100-7,15113000-3,15115100-8,15119000-5,15131230-6,15131640-3,15212000-7,15221000-3,15232000-3,15241300-2,15312100-9,15321100-5,15321300-7,15331170-9,15331460-9,15331461-6,15332240-8,15332290-3,15412200-1,15431100-9,15511000-3,15512000-0,15512900-9,15542200-1,15542300-2,15544000-3,15545000-0,15551300-8,15611000-4,15612120-8,15612210-6,15621000-7,15625000-5,15811100-7,15811200-8,15812200-5,15821110-3,15821200-1,15831000-2,15831600-8,15842400-6,15851100-9,15861000-1,15864100-3,15865000-9,15871230-5,15871250-1,15871273-8,15872000-1,15872100-2,15872400-5,15897200-4,15898000-9,15981000-8,24311521-5,24413000-2,24951400-9
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΑΓΓΙΝΑΡΕΣ ΠΑΤΟΙ 1 ΚΙΛ,ΑΓΓΟΥΡΙΑ,ΑΛΑΤΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ 10 ΓΡ,ΑΛΑΤΙ ΧΟΝΔΡΟ ΠΑΚ. 500ΓΡ.,ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ ΠΑΚ.50….
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Αβέρωφ 12 Αθήνα, Λ. Αθηνών 53 Κόρινθος ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΪΚΗΣ & ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 5.476,67

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 30-03-2018 15:29:53

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 23-04-2018 17:00:00

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.