">

[ΛΑΚΩΝΙΑ] ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ TOY Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ – Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ & ΜΟΛΑΩΝ CPV: 38437000-7 -49.856,08€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/04/2018 / ΩΡΑ: 09:33 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 12/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 56275
Κωδικός CPV: 38437000-7
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Ν. Μ. ΜΟΛΑΩΝ CUPS TECHNIKON,Ν. Μ. ΜΟΛΑΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ,Ν. Μ. ΜΟΛΑΩΝ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΕΙΛΕΟΙ,….
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ(ΣΠΑΡΤΗ-ΜΟΛΑΟΙ), ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Μολάοι ΜΟΛΑΟΙ, Σπάρτη Σπάρτη
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ TOY Γ. Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ – Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ & ΜΟΛΑΩΝ CPV: 38437000-7
Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 49.856,08

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11-04-2018 11:17:23

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 03-05-2018 17:00:00

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.