">

[ΛΑΚΩΝΙΑ] Συνοπτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια αντιδραστηρίων εξακρίβωσης αίματος για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας (Ν.Μ Σπάρτης-Ν.Μ Μολάων) -31.450,50€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/04/2018 / ΩΡΑ: 09:35 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: Η υπ’ αριθμ. 15/2018 διακήρυξη. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 56595
Κωδικός CPV: 33696100-6
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Διάλυμα εναιωρημάτων για ομάδες αίματος – Rhesus,Διάλυμα εναιωρημάτων για συμβατότητες και Coombs,Ερ….
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ(ΣΠΑΡΤΗ-ΜΟΛΑΟΙ), ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Μολάοι ΜΟΛΑΟΙ, Σπάρτη Σπάρτη
 
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Συνοπτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια αντιδραστηρίων εξακρίβωσης αίματος για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας (Ν.Μ Σπάρτης-Ν.Μ Μολάων).

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 31.450,50

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11-04-2018 13:13:16

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 24-04-2018 17:00:00

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.