[ΠΑΤΡΑ] Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση (επανάληψη), για την προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2), για τις ανάγκες του Κοινωνικού Οργανισμού και του Δημοτικού Βρεφοκομείου, του Δήμου Πατρέων-Μελέτη 8/2016 -75.327,50€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/04/2018 / ΩΡΑ: 11:36 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 56405
Κωδικός CPV: 03311000-2,03311220-0
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Βακαλάος μελανόχρωμος,Ψάρια
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ, ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση (επανάληψη), για την προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2), για τις ανάγκες του Κοινωνικού Οργανισμού και του Δημοτικού Βρεφοκομείου, του Δήμου Πατρέων-Μελέτη 8/2016

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 75.327,50

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 04-04-2018 10:44:11

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 23-04-2018 23:59:00