[ΤΡΙΠΟΛΗ] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚ. 6396/13-4-2018 – 557.960,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/04/2018 / ΩΡΑ: 09:28 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚ. 6396/13-4-2018
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 56669
Κωδικός CPV: 09100000-0
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ,ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ,ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.ΠΑΝ.ΤΡΙΠΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣ-ΨΥΧ.ΤΡΙΠ, ., ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Τέρμα Ερ. Σταυρού Τρίπολη
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚ. 6396/13-4-2018

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 557.960,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13-04-2018 14:39:11

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 21-05-2018 15:00:00