[ΑΡΚΑΔΙΑ] Προμήθεια υγρών καυσίμων προς κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών Έδρας και Π.Ε. Αρκαδίας Περιφέρειας Πελοποννήσου –

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/05/2018 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 988/2018
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 59249
Κωδικός CPV: 09132100-4,09134200-9,09135100-5
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Αμόλυβδη βενζίνη,Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων ντίζελ,Πετρέλαιο θέρμανσης
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια υγρών καυσίμων προς κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών Έδρας και Π.Ε. Αρκαδίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 177.751,74

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 30-05-2018 15:07:37

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 21-06-2018 15:00:00