Διαγωνισμός για ιατρικοτεχνολογικό εξοπλισμό νοσοκομείου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/05/2018 / ΩΡΑ: 21:30 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Το Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας «ΕΛΕΝΗ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», ύστερα από την

  1. Την με αρ. πρωτ. 2599/10-7-2017 (ΑΔΑ: 6ΝΞ37ΛΨ-ΓΕ6 ) Απόφαση  Ένταξης Πράξης του έργου «Νέος Ιατροτεχνολογικος Εξοπλισμός του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας»  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» 2014-2020,  με κωδικό ΟΠΣ 5007908.  Στον  Άξονα  Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)» του Ε.Π. «Δυτική  Μακεδονία». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ.
  2. Την με αρ. πρωτ. Α6γ/Γ.Π.22351/06-04-2017 του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας για έγκριση σκοπιμότητας για επιχορήγηση, από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, της προμήθειας Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γ.Ν. Φλώρινας, τελικού προϋπολογισμού 194.610,00 €.
  3. Την υπ’ αρ. 21/16-10-2017 (θέμα 3ον ) (ΑΔΑ: 7ΚΙ46907Ι-ΦΕΒ) απόφαση του ΔΣ του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας, (έγκριση διενέργειας Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού)
  4. Την υπ αρ 649/16-03-2018 προέγκριση δημοπράτησης για το Υποέργο 1 με τίτλο «Νέος Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας» της Πράξης με τίτλο «Νέος Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας» και κωδικό ΟΠΣ 5007908 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
  5. Την με ΑΔΑ Ω4ΝΤ46907Ι-Γ47 (ΑΔΑΜ: 17REQ002056614-2017-10-09) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ με αρ. πρωτ. 78/06-07-2017

 Προκηρύσσει

Διεθνή Δημόσιο  Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «ΝΕΟΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» με προϋπολογισθείσα δαπάνη 194610,00€ € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης την πλέον  συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  τιμής ( χαμηλότερη τιμή ).

Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.