[ΚΟΡΙΝΘΟΣ] Διακήρυξη Ηλεκτρονικού, ανοικτού, άνω των ορίων, μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κορινθίας, για τα σχολικά έτη 2017-18 (υπόλοιπο), 2018-19 & 2019-20, συνολικού προϋπολογισμού 13.286.859,41€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης-παράτασης (50%) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 7.937.192,00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/05/2018 / ΩΡΑ: 11:40 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 3/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 2017-2020
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 15623
Κωδικός CPV: 60130000-8
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 01-39-1: ΑΡΧ.ΝΕΜΕΑ – 1ο ΝΗΠ. ΝΕΜΕΑΣ,ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 03-104: ΧΑΛΚΙ – ΒΡΑΧΑΤΙ (ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ ….
Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Διακήρυξη Ηλεκτρονικού, ανοικτού, άνω των ορίων, μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κορινθίας, για τα σχολικά έτη 2017-18 (υπόλοιπο), 2018-19 & 2019-20, συνολικού προϋπολογισμού 13.286.859,41€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης-παράτασης (50%) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 7.937.192,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08-05-2018 13:10:50

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 04-06-2018 15:00:00