[ΚΟΡΙΝΘΟΣ] Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού: Α) Ενός (1) ενδοσκοπικού συστήματος FULL HD για χρήση σε χειρουργεία πολλαπλών ειδικοτήτων με διπολική διαθερμία CPV 33162000-3 για το Χειρουργείο του Γ.Ν. Κορίνθου & Β) Ενός (1) λαρυγγοσκοπίου με φορτιστή CPV 33162000-3 για την ΜΕΘ του Γ.Ν. Κορίνθου – 130.080,65€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/05/2018 / ΩΡΑ: 09:20 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 7/2018 (αρ.πρ.14778/09-05-2018) προμήθεια ενδοσκοπικού συστήματος &λαρυγγοσκοπίο
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 58035
Κωδικός CPV: 33162000-3
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Ενδοσκοπικό σύστημα FULL HD για χρήση σε χειρουργεία πολλαπλών ειδικοτήτων με διπολική διαθερμία,Λαρ….
Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Αβέρωφ 12 Αθήνα, Λ. Αθηνών 53 Κόρινθος ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού: Α) Ενός (1) ενδοσκοπικού συστήματος FULL HD για χρήση σε χειρουργεία πολλαπλών ειδικοτήτων με διπολική διαθερμία CPV 33162000-3 για το Χειρουργείο του Γ.Ν. Κορίνθου & Β) Ενός (1) λαρυγγοσκοπίου με φορτιστή CPV 33162000-3 για την ΜΕΘ του Γ.Ν. Κορίνθου

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 130.080,65

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 15-05-2018 12:54:04

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 04-06-2018 17:00:00